Hjemmesiden er midlertidigt lukket, da vi er ved at overgå til Boligkontoret Danmark. Vi ser frem til at kunne tilbyde en ny hjemmeside inden længe.

OM GRENÅ ANDELSBOLIGFORENING

Grenaa Andelsboligforening blev stiftet i 1949 med det formål at opføre, udleje og administrere almene boliger. Vi administrerer i dag ca. 600 lejemål fordelt på 15 afdelinger i Grenaa og Norddjurs Kommune. 

undefined

I alle afdelingerne er der beboerdemokrati. Dette betyder, at du har medindflydelse i den afdeling, som du bor i og bl.a. kan være medbestemmende om afdelingens forhold - herunder budget m.v. - enten gennem den valgte afdelingsbestyrelse eller på de 2 årlige afdelingsmøder.

Vedtægter

Vedtægter for Grenaa Andelsboligforening.

Kapitel 1

Navn, hjemsted og formål.

§ 1

Boligorganisationens navn er Grenaa Andelsboligforening

Stk. 2. Dens hjemsted er Norddjurs Kommune.

Stk. 3. Boligorganisationen er organiseret med medlemsindskud.

§ 2

Boligorganisationen har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2.

Boligorganisationen kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, som boligorganisationen har oparbejdet.

Kapitel 2

Medlemsforhold

§ 4

Som medlem af Grenaa Andelsboligforening anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på foreningens venteliste.

Stk. 2.

Enhver person, der er fyldt 15 år, kan optages som medlem af boligorganisationen mod betaling af indmeldelsesgebyr, der fastsættes af foreningens øverste myndighed (generalforsamlingen). Indmeldelsesgebyret er en driftsindtægt for boligorganisationen.

Stk. 3.

Medlemmerne får numre efter den rækkefølge, de er opnoteret på ventelisten. Foreningen fører en fortegnelse over medlemmerne og deres medlemsnumre.

Stk. 4.

Et hvert medlem får ved sin indmeldelse i foreningen udleveret et eksemplar af vedtægterne.

§ 5

Medlemmerne af foreningen hæfter ikke personligt for foreningens eller dennes afdelingers forpligtelser. Forinden en lejlighed overtages, betaler et medlem en foreningsandel, der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital. Andelen forrentes ikke. Andelens størrelse fastsætter foreningens myndighed.

Stk. 2.

Et medlem kan ikke modregne sin forpligtelse til at betale andel med fordringer på foreninge

Stk. 3.

Overgår retten til en bolig til en anden person efter reglerne i § 70 ? 75 i lov om leje af almene boliger (almenlejeloven), indtræder den nye lejer i retten til medlemsindskuddet.

Et bolighavende medlem, jf. denne bestemmelse stk. 2, kan kun udmeldes af boligforeningen med virkning fra sin fraflytning. Andre medlemmer kan udmelde sig uden varsel.

Stk. 4.

Et medlem er bolighavende, når det i kraft af sit medlemskab har bolig i foreningens ejendomme.

Stk. 5.

Et medlems rettigheder over sin bolig er undergivet de begrænsninger, der gælder for alment byggeri.

§ 6

Misligholder et medlem i væsentlig grad sine medlemsforpligtelser overfor foreningen eller dennes boligafdelinger, kan vedkommende udelukkes fra at være medlem af foreningen med en sådan varsel, som foreningens hovedbestyrelse bestemmer.

Boligen kan i så fald forlanges fraflyttet til et nærmere fastsat tidspunkt. Den pågældende kan indbringe spørgsmålet for den først kommende ordinære eller ekstra ordinære generalforsamling.

§ 7

Når et medlemskab ophører, tilbagebetales foreningsandelen til medlemmet eller dettes bo. Dette sker dog kun, hvis ingen er indtrådt i medlemmets rettigheder og forpligtelser, og hvis den ansvarlige kapital, der udgøres af foreningsandelene, er i behold.

Kapitel 3

Foreningens ledelse

Generalforsamlingen

§ 8

Medlemmerne af foreningens øverste myndighed udøver denne myndighed gennem generalforsamlingen.

Stk. 2.

Generalforsamlingen træffer beslutning om følgende forhold:

Hvorvidt foreningen helt eller delvis skal administreres af en forretningsfører, herunder en almen administrations organisation
Valg af revisor
Foreningens byggepolitik
Grundkøb
Iværksættelse af nyt byggeri
Erhvervelse eller salg af foreningens ejendomme
Væsentlig forandring af foreningens ejendomme
Ændring af vedtægterne.
Stk. 3.

Generalforsamlingen godkender organisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.

Stk. 4.

Generalforsamlingen godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedr. afdelingerne:

Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme
Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme
Grundkøb
Iværksættelse af nyt byggeri
Nedlæggelse af en afdeling
Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger jf. § 21.

Stk. 5.

Generalforsamlingen kan beslutte, at delegere kompetencen på et eller flere af de områder, der er nævnt i stk. 4 til foreningens hovedbestyrelse.

Stk. 6.

En generalforsamling kan til enhver tid beslutte, at en kompetence som udøves af organisationens bestyrelse skal udøves af generalforsamlingen.

§ 9

Hvert år afholdes inden 6 måneder efter regnskabsårets slutning ordinær generalforsamling. Dagsorden for denne skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent
Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det seneste forløbne år.
Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegninger af revisor samt forelæggelse af budget.
Behandling af evt. indkomne forslag
Valg af formand for bestyrelsen for så vidt han afgår jf. § 14, stk. 3
Valg af andre medlemmer af bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Evt.
§ 10

Den ordinære generalforsamling afholdes i Grenaa og indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved opslag på passende sted og bekendtgørelse i lokale dagblade eller ugeaviser.

Stk. 2.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

Stk. 3.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes,

Når bestyrelsen finder anledning hertil
Når en tidligere generalforsamling har besluttet det?? eller
Når mindst 1/3 af foreningens bolighavende medlemmer eller mindst 1/3 af samtlige af foreningens medlemmer skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. I dette tilfælde afholdes generalforsamlingen senest 3 uger efter, at anmodningen er modtaget.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Når ekstraordinær generalforsamling har været afholdt, kan ny ekstraordinær generalforsamling om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinær generalforsamling.

§ 12

Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer og disse myndige husstandsmedlemmer. I indkaldelsen kan adgangen betinges af, at der løses adgangskort på foreningens kontor senest 5 hverdage før generalforsamlingen.

Stk. 2.

Et hvert medlem har ret til at tage ordet og har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslaget skal gøres tilgængeligt for alle foreningens medlemmer senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 3.

Stemmeret har og valgbare er foreningens medlemmer og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.

Stk. 4.

En husstand i en afdeling kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Den befuldmægtigede kan udover stemmer fra egen husstand kun afgive stemme for en yderligere husstand.

Stk. 5.

Har en person, der er valgbar efter bestemmelsens stk. 3, der ønsker at opstille, ikke mulighed for at give møde på generalforsamlingen kan denne dog opstilles, hvis denne skriftligt over for foreningens administration inden 8 dage før mødet tilkendegiver, at man er villig til at lade sig vælge.

§ 13

Beslutningen træffes af de tilstedeværende stemmeberettigede ved almindelig stemmeflertal. Når 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Til vedtagelse af forslag om ændringer af vedtægter eller opløsning af foreningen kræves, at halvdelen af de stemmeberettigede er mødt, og at 2/3 af disse stemmer for forslaget. Er mindre end halvdelen mødt, med mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 2 uger efter den første generalforsamling. På denne kan forslaget ? uanset fremmødte stemmeberettiget ? vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2.

For at vedtagelse af foreningens opløsning skal være gyldig kræves endvidere, at opløsningen besluttes på afdelingsmøder i samtlige afdelinger, og at det besluttes under samme regler og med samme majoritet (gennemsnitligt resultat af afstemninger) som nævnt ovenfor.

Stk. 3.

Sammenlægning/opdeling af afdelinger skal godkendes på et afdelingsmøde i hver af de berørte afdelinger forinden generalforsamlingen træffer beslutning herom. Har foreningen i forbindelse med opførelse af nybyggeri truffet beslutning om, at 2 eller flere byggeafsnit skal udgøre en afdeling, kan denne beslutning dog ikke omgøres på et afdelingsmøde i en eller flere af de berømte afdelinger.

Stk. 4.

I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden.

Bestyrelsen

§ 14

Bestyrelsens medlemmer samt suppleanter for disse vælges på og af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Valgbare som medlemmer af bestyrelsen er foreningens medlemmer og disses myndige husstandsmedlemmer. Foreningens formand og næstformand skal dog være bolighavende medlemmer.

Stk. 2.

Medlem af bestyrelsen kan ikke være:

Borgmesteren i den tilsynsførende kommune
Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt
Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.
Stk. 3.

Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtlige valgte medlemmer ved lodtrækning eller ved den rækkefølge, i hvilken medlemmerne er valgt. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4.

Afgår et bestyrelsesmedlem, indtræder en de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes der ikke suppleanter, indkalder hovedbestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stk. 5.

Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte. Næstformanden skal være bolighavende medlem.

Stk. 6.

Ved forretningsordenen træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

§ 15

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og dennes afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og, at den daglige administration sker i overensstemmelse med de her for gældende regler. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialog med kommunalbestyrelsen.

Stk. 2.

Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskaber for foreningen og for dens enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet. Herudover foretager hovedbestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på det i § 17, stk. 2, nævnte budgetmøde. Endelig vedtager hovedbestyrelsen hvert år inden regnskabsårets udløb budgettet for organisationen.

Stk. 3.

Som leder af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører. Det bestemmes i forretningsordenen, hvorvidt nødvendig medhjælp for forretningsføreren kan antages af denne eller skal ansættes af bestyrelsen. Dog foretages ansættelse af bogholder, kasserer eller inspektør af bestyrelsen efter indstilling af forretningsføreren.

Stk. 4.

Foreningen og dens enkelte afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand i forening med forretningsføreren, hvis en sådan er ansat. Foreningens hovedbestyrelse kan meddele forretningsfører fuldmagt til at forpligte foreningen og dens enkelte afdelinger.

§ 16

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans fravær af næstformanden, når der skønnes behov herfor, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom. Hvis forretningsfører er ansat deltager han i mødet, dog uden stemmeret. Dagsordenen for bestyrelsesmødet gøres tilgængeligt for boligorganisationens medlemmer samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter.

Stk. 2.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede.

Stk. 3.

Beslutningen træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

Stk. 4.

I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Kapitel 4.

Afdelingernes ledelse.

§ 17

Hvert år afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning ordinært afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmødet første gang inden udløbet af 6 måneder efter indflytning har fundet sted.

Afdelingsmødet indkaldes med 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelse skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

Dagsordenen for afdelingsmødet skal omfatte følgende punkter:
Valg af dirigent
Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab til godkendelse
Behandling af evt. indkomne forslag
Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Evt.
Stk. 2.

Herudover afholdes der inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært afdelingsmøde i hver afdeling kaldet ?budgetmøde?. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent
Forlæggelse af afdelingens driftsbudget for det kommende regnskabsår til godkendelse
Stk. 3.

Fremsender mindst 25 % af afdelingsmødet stemmeberettigede deltager krav herom, skal godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens lejere efter reglerne i § 19, stk. 6.

Stk. 4.
Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er bolighavende medlemmer i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.

Stk. 5.

Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes,

Når afdelingsbestyrelsen finder anledning hertil
Når mindst 25 % af husstandene i afdelingen ønsker et bestemt emne behandlet
Når afdelingsmødet på et tidligere tidspunkt har truffet beslutning herom ?. eller
når foreningens hovedbestyrelse anmoder afdelingsbestyrelsen herom.

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden 2 uger efter anmodning om indkaldelse til et ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af foreningens hovedbestyrelse. Når ekstraordinært afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært afdelingsmøde.

Stk. 6.

Tager beboerne i en ny afdeling ikke inden 6 måneder efter indflytningen ? om fornødent efter opfordring fra foreningen ? initiativ til indkaldelse af et afdelingsmøde, påhviler det foreningens hovedbestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingsbestyrelsen.

§ 18

Årsregnskab for vedkommende afdeling udsendes til orientering til samtlige husstande i afdelingen senest en uge forud for det ordinære afdelingsmøde.

Stk. 2.

Budget for det kommende regnskabsår for vedkommende afdeling udsendes til orientering til samtlige husstande i afdelingen senest en uge forud for budgetmødet.

§ 19

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har afdelingens bolighavende medlemmer og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.

Stk. 2.

Adgang har tillige foreningens ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre kan deltage i mødet. Foreningens ledelse kan ligeledes beslutte, at andre kan deltage i mødet. Personerne omtalt i 1. til 3. punktum har ikke stemmeret.

Stk. 3.

Ret til at tage ordet på afdelingsmødet og få et forslag behandlet på dette har enhver, der ifølge stk. 1 har adgang til mødet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, må være indgivet senest 14 dage før mødet. Forslaget bekendtgøres for afdelingens beboere senest en uge før mødet.

Stk. 4.

En husstand i en afdeling kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Den befuldmægtigede kan udover stemmer fra egen husstand kun afgive stemme for en yderligere husstand.

Stk. 5.

Valgbar er de tilstedeværende boligtagende medlemmer af foreningen samt disses myndige husstandsmedlemmer. Har en person, der er valgbar efter bestemmelsens 1. pkt., der ønsker at opstille, ikke mulighed for at give møde på afdelingsmødet kan denne dog opstilles, hvis denne skriftligt overfor foreningens administration inden 8 dage før mødet tilkendegiver, at man er villig til at lade sig vælge.

Stk. 6.

Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afdelingens bolighavende medlemmer, hvor hver husstand ligeledes har 2 stemmer uanset størrelse. Når et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter afholdelse af ordinært afdelingsmøde.

Stk. 7.

I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

§ 20

Afdelingsbestyrelsen godkender årsregnskab og budget for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har til brug herfor ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens budget og regnskab.

Stk. 2.

Afdelingsbestyrelsen forelægger afdelingens årsregnskab for afdelingsmødet og driftsbudget for budgetmødet til godkendelse.

Stk. 3.

Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes. Afdelingsmødet kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i afdelingen, hvis afdelingsmødet samtidigt tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse.

Stk. 4.

Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 % af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens beboere, hvis mindst 25 % af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom.

Stk. 5.

Udførelse af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger, kan gennemføres efter forudgående godkendelse fra afdelingsmøderne i de respektive afdelinger.

Stk. 6.

Afdelingsmødet fastsætter husorden og vælger vedligeholdelsesordning for afdelingen.

Stk. 7.

Afdelingen kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødets kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper.

§ 21

Er der i en afdeling ikke valgt en afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit hverv uden en ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager hovedbestyrelsen de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Består afdelingen udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende ældre, kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesse.

Stk. 2.

Generalforsamlingen kan efter forudgående godkendelse på afdelingsmødet af de respektive afdelinger bestemme, at 2 eller flere afdelinger, som udgør en samlet bebyggelse med fælles varmeforsyning, kollektiv anlæg eller lignende, skal anses som en afdeling med hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne skal have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse.

Stk. 3.

Hvert andet år afgår afdelingsbestyrelsesformanden. Af afdelingsbestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, som medlemmerne er valgt i. Genvalg kan finde sted. Et afdelingsbestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af afdelingsmødet.

Stk. 4.

Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv. Indeholder forretningsordenen ikke bestemmelser om beboernes ret til at gøre sig bekendt med dagsordenen for og referat af afdelingsbestyrelsesmøder eller findes ingen forretningsorden, skal afdelingsbestyrelsen sørge for, at dagsordenen for afdelingsbestyrelsens møder gøres tilgængelig for afdelingens beboere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Afdelingsbestyrelsen skal ligeledes sørge for, at der udarbejdes et referat af møderne, og at disse referater gøres tilgængelig for afdelingens beboere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Stk. 5.

Foreningens ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner.

Stk. 6.

Foreningens ledelse skal orientere afdelingsbestyrelsen om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

Stk. 7.

Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. Hvervet som afdelingsbestyrelsesmedlem er ulønnet.

Kapitel 5.

Valg af revisor

§ 22

Boligforeningen og dens afdelingers regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på generalforsamlingen. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Kapitel 6.

Årsregnskab

§ 23

Foreningen af dennes afdelingers regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.

Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for foreningen og dennes afdelinger.

§ 24

Hvis der er ansat en forretningsfører, forelægger denne udkast til årsregnskabet for bestyrelsen.

Stk. 2.

Det godkendte regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Hvis forretningsfører er ansat underskriver denne også regnskabet.

§ 25

Det godkendte årsregnskab skal sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisionsprotokol senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes til kommunalbestyrelsen til gennemgang. Regnskabsmaterialet skal ligeledes indsendes til Landsbyggefonden.

Stk. 2.

Hvis afdelingsregnskaberne har givet afdelingsbestyrelserne anledning til bemærkninger, skal foreningens bestyrelse ved indsendelsen vedlægge afdelingsbestyrelsens erklæringer.

Kapitel 7.

Likvidation

§ 26

Likvidation af foreningen eller dennes afdelinger finder sted efter de regler, der er fastsat herom for almene boligorganisationer.

Kapitel 8.
§ 27

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer i eller tilføjelser til vedtægterne, som måtte blive forlangt af lovgivningsmagten.

Stk. 2.

Bestemmelserne i disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser der er fastsat i medfør heraf.

Vedtaget på foreningens generalforsamlinger, den 7. og 8. juni 2010


______________
Flemming Pedersen
Formand